Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 2565/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 2565/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░░ P░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu.

Termín: 16.2.2024

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 29.01.2024 usnesením č. 1053/42/RM/2024.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje.

 

Mgr. Tomáš Kopecký:

V důvodové zprávě je uvedeno: "Jedná se asfaltovou plochu ve všesportovním areálu.". Upozorňujeme, že část předmětné plochy cca. 45 m2 je zelení, na které rostou čtyři vzrostlé smrky pichlavé. Deklarovaný záměr žadatele je tedy v kolizi se zákonnou ochranou stromů a žadatel tedy bude muset získat příslušnou výjimku ze zákona (§8 zákona 114/1992 Sb.) pro deklarovaný stavební záměr. Toto upozornění nic nemění na tom, že nemáme námitek k rozvoji sportovišť a tedy i tomuto prodeji.

 

Ing. arch. Eva Holásková:

Odbor rozvoje města, s ohledem na záměry rozšíření sportovního areálu, nesouhlasí s prodejem části pozemku p.p.č. 2565/1, a to minimálně do té doby, než budou známy záměry města v území a tedy i způsob využití jak celé lokality, tak i jednotlivých pozemků. 

 

Lukáš Franz:

Stavební úřad nemá k prodeji z hlediska svých sledovaných zájmů připomínek. Předmětná část pozemku se v územním plánu města nachází ve funkční ploše OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, kde je přípustné umístit stavbu tělocvičny.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2565/1 o výměře 1.046 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Jedná se asfaltovou plochu ve všesportovním areálu.

O prodej části pozemku o odhadované výměře cca 305 m2 požádal ░░░ P░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za účelem rozšíření stávajícího fitcentra. Žádost s podrobným odůvodněním je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

Majetkoprávní odbor nedoporučuje prodej části pozemku, jelikož tento pozemek může být využíván pro parkování vozidel veřejnosti v souvislosti s využíváním sportovišť včetně např. zimního stadionu ve vlastnictví městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o.. Z pohledu majetkoprávního odboru se proto nejedná o nepotřebný majetek. Zároveň majetkoprávní odbor nedoporučuje prodej části tohoto pozemku, jelikož v daném území prodejem části pozemku dojde k narušení uceleného souboru pozemků ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. Po prodeji části pozemku následně již není také možné regulovat jeho využití. Sportoviště v dané lokalitě jsou využívána spolky Tenisový klub v Ústí nad Orlicí, Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí a Pionýr, a to vždy pouze na základě nájemních smluv uzavřených ve veřejném zájmu za symbolické nájemné. 

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města bez nájmů (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: