Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 5.2.2024

ORM/1 - Informace o průběhu investiční akce Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

       informaci odboru rozvoje města o  plnění investiční akce s názvem "Domov důchodců Ústí nad Orlicí - rozšíření areálu a stavební úpravy"


Předkladatel:Ing. arch. Eva Holásková
Zpracovatel:Ing. arch. Eva Holásková, odbor rozvoje města
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města vzala informaci dne 29.1.2024 na vědomí

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stávající areál domova důchodců se potýká s technickými problémy, které jsou dané jak stářím budov, tak i omezenou možností realizovat zásadní stavební změny a opravy vzhledem k dlouhodobě naplněné kapacitě všech objektů. Řešením, jak do budoucna uvolnit a zrekonstruovat některé prostory a zároveň modernizovat stávající stav, je vybudování nového pavilonu s plánovanou kapacitou 50 lůžek. 

 

Studii na nový pavilon zpracoval v roce 2022 - 2023 Ing. arch. Hynek Vlach (architektonické studio R21Architects s.r.o., Praha). Na tuto studii navázala projekční kancelář BKN spol. s r.o., která zpracovává další stupně projektu. V současné době je dokončena dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení a probíhá inženýrská činnost, která spočívá v získání závazných stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Poté bude požádáno o vydání sloučeného územního řízení a stavebního povolení. Stavební řízení by mělo být zahájeno na začátku března 2024. 

 

Stěžejní je u takto finančně náročného projektu získání dotací. Odbor rozvoje města souběžně s projektovou přípravou zajišťuje podklady nutné pro podání žádosti o dotaci prostřednictvím programu Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci výzvy Národního plánu obnovy - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Projekt je pravidelně konzultován se zástupci ministerstva a výstupy z konzultací jsou zapracovány postupně do dokumentace a jejích příloh. S ohledem na doložení celkových nákladů na realizaci stavby formou rozpočtu , je nutné před podáním žádosti o dotaci zajistit prováděcí projektovou dokumentaci a projekt interiéru. 

 

V návrhu rozpočtu letošního roku je alokována částka 5 mi. Kč, která zajišťuje krytí výdajů souvisejících s dokončením projektové přípravy a podáním žádosti o dotaci. Náklady na stavbu představují 160 mil. Kč. Dotace může dosáhnout max. výše 80 mil. Kč. V případě realizace bude nutné dofinancování akce zajistit pomocí úvěru. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2024-2028 s případným úvěrem počítá. Dle podmínek výzvy musí být výstavba dokončena nejpozději do 31.12.2025. 

 

V příloze je poskytnuta architektonická studie, odbor rozvoje města upozorňuje, že ve vlastním projektu dochází ke změnám, které reagují na konzultace s MPSV a podmínky dotační výzvy. V porovnání se studií nemění tyto změny rozsah, charakter a vizuální podobu nového pavilonu. 

 

Materiál obsahuje: Příloha - 12 - Vizualizace (Veřejná)
Příloha - 13 - Vizualizace (Veřejná)
Příloha - 14 - Vizualizace (Veřejná)
Příloha - 15 - Vizualizace (Veřejná)
Přizváni: