Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 12.9.2022
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Finanční záležitosti

3. FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

15:20
4. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31. 7. 2022

15:25
5. OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

15:30
6. OSS/2 - Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

15:35
7. OSS/3 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace na rok 2022
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

15:40

Dotace

8. OSS/4 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro SKP-CENTRUM, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

15:45
9. SÚ/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

15:50

Majetkoprávní plánu

10. MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:55
11. MPO/2 - Záměr prodeje pozemku p.č. 85/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:00
12. MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 98/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:05
13. MPO/4 - Kupní smlouva - výkup podílu 1/2 na p.p.č. 2264 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:10
14. MPO/5 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 865/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:15
15. MPO/6 - Kupní smlouva na prodej st.p.č. 700 a p.p.č. 713/19 vše v k.ú. Hylváty
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:20
16. MPO/7 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2560/4 a 2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:25
17. MPO/8 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:30
18. MPO/9 - Darovací smlouva se zřízením předkupního práva jako věcného práva - Junák
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

16:35

Změny Územního plánu Ústí nad Orlicí

19. SÚ/2 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

16:40
20. SÚ/3 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

16:45
21. SÚ/4 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

16:50
22. SÚ/5 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

16:55

Změna Regulačního plánu U Letiště Ústí nad Orlicí


23. SÚ/6 - Návrh na vydání změny č. 4 regulačního plánu "U Letiště" Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:

17:00

Různé

24. OŠKCP/1 - Ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:05
25. OŠKCP/2 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

17:10
26. SMM/1 - Aktualizace Zřizovací listiny organizační složky Správa lesů města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:

17:15
27. SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:

17:20
28. STA/1 - Schválení kupní smlouvy ORM/1930/15/2022 a licenční smlouvy ORM/1930/16/2022 - instalace uměleckého díla ve veřejném prostranství Perla 01
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:

17:25
29. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
V. B. - Žádost
STOReAGE - Žádost

17:35
30. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 7. 6. 2022
OV Černovír - 2. 8. 2022
OV Kerhartice - 21. 3. 2022
OV Kerhartice - 25. 4. 2022
OV Kerhartice - 23. 5. 2022
OV Kerhartice - 20. 6. 2022
Zápis FV č. 19 ze dne 31. 8. 2022

17:40
31. Závěr
Předkládá: Starosta

17:45