Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

STA/1 - Schválení kupní smlouvy ORM/1930/15/2022 a licenční smlouvy ORM/1930/16/2022 - instalace uměleckého díla ve veřejném prostranství Perla 01
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1.

kupní smlouvu č. ORM/1930/15/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím a společností ART LINES s.r.o., IČ: 05848474, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je koupě a instalace uměleckého díla - sochy s názvem "Druhá ruka" ve veřejném prostranství Perla 01, v ceně 437.000 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení ZM.

2.

licenční smlouvu č. ORM/1930/16/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nabyvatelem a Alexandrou Koláčkovou, výtvarnicí, sochařkou a keramičkou, dat. nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako autorkou. Předmětem smlouvy je bezúplatné poskytnutí výhradní licence k užití uměleckého díla - sochy s názvem "Druhá ruka" ve veřejném prostranství Perla 01, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Hájkovi
1.1.

starostovi města, zajistit uzavření smluv dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Petr Hájek
Zpracovatel:Petr Hájek, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 31.8.2022
s městskou architektkou Ing. arch. Petrou Coufal Skalickou
v kulturní komisi RM
s vedoucí odboru rozvoje města Ing. arch. Evou Holáskovou
s vedoucí finančního odboru Ing. Petrou Brejšovou
Vyjádření:

Rada města - doporučuje schválit navržené usnesení (viz u.č. 3000/135/RM/2022)

městská architektka - souhlasí

Kulturní komise RM - souhlasí

Ing. Petra Brejsová - souhlasí

Ing. arch. Eva Holásková - souhlasí

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předložen záměr odkupu "druhé ruky", tedy již instalované sochy ve veřejném prostranství Perla 01. Instalace plastiky "Dvě ruce" proběhla v loňském roce v rámci dokončení novostavby Domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly 01 s tím, že jedna socha byla přímo zakoupena a druhá zapůjčena na dobu jednoho roku, tedy do 16.9.2022. S ohledem na skutečnost, že obě plastiky prokázaly v daném místě svoje opodstatnění a jsou pozitivně vnímány nejen dětmi, ale celou ústeckou veřejností, doporučuje navržené usnesení schválit odkup i druhé sochy.

 

Cena předmětu koupě činí 380.000 Kč bez DPH, tedy 437.000 včetně DPH ve výši 15 % a obsahuje náklady spojené s dopravou a montáží.   

 

Financování je zajištěno finančními prostředky ve schváleném rozpočtu kapitoly 1 - ORG 1930 - Veřejná prostranství Perla 01.

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Kupní smlouva ORM/1930/15/2022 (Veřejná)
Příloha - 2 - Licenční smlouva ORM/1930/16/2022 (Veřejná)
Příloha - 3 - Stanovisko městské architektky (Veřejná)
Příloha - 4 - Stanovisko Kulturní komise (Veřejná)
Přizváni: