Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/7 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2560/4 a 2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako budoucím prodávajícím, a ░░░ V░░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako budoucím kupujícím. Předmětem smlouvy je budoucí prodej p.p.č. 2556/6 a p.p.č. 2560/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 2.934.250 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu. 

Termín: 12.10.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 05.09.2022 usnesením č. 3014/136/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2560/4 - trvalý travní porost o výměře 827 m2, p.p.č. 2556/6 - trvalý travní porost o výměře 2.104 m2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, jedná se o pozemky u cyklostezky směr Libchavy. 

░░░ V░░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , který je vlastníkem sousedních pozemků opakovaně žádá o prodej částí pozemků za účelem stavby penzionu. Jednání o rozsahu předmětu prodeje a o způsobu prodeje jsou dohodnuty takto, na základě geometrických plánů je předmětem budoucího prodeje nově oddělený p.p.č. 2556/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí o výměře 2.038 m2 dle geometrického plánu č. 3037-432/2020 a nově oddělený p.p.č. 2560/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí o výměře 754 m2 dle geometrického plánu č. 3034-402/2020. Pozemky jsou odděleny tak, aby v majetku města zůstala alej stromů vysázená vedle cyklostezky. Zároveň je budoucí prodej pozemků podmíněn získáním povolení ke zřízení sjezdu ze silnice I/14 a jeho následným zřízením a výhradou zpětné koupě v případě nesplnění podmínek smlouvy. 

Žadatel žádal o prodej části p.p.č. 2660/1 a o prodej p.p.č. 2560/4 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí v roce 2013. Zastupitelstvo města uzavření kupní smlouvy projednalo v roce 2013 pod usnesením č. 543/19/ZM/2013. Toto usnesení nevzniklo - 13 pro, 7 nehlasoval a 7 proti. 

Žadatel žádal o prodej p.p.č. 2660/1, 2560/4 a 2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí opakovaně v roce 2019. Zastupitelstvo města návrh usnesení o schválení záměru prodeje projednalo dne 16.09.2019, usnesení č. 159/6/ZM/2019, které by schválilo záměr prodeje nevzniklo - 1 pro, 17 proti, 2 nehlasoval, 7 zdržel se.  

Záměr prodeje byl poté projednáván radou města dne 06.04.2020, 08.06.2020 a 29.06.2020 a následně byl schválen dne 20.07.2020.

Při projednání návrhu usnesení na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí dne 21.06.2021 usnesení nevzniklo - 12 pro, 3 proti, 2 nehlasoval, 10 zdržel se.

Při projednání návrhu usnesení na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí dne 13.09.2021 usnesení nevzniklo - 11 pro, 1 proti, 5 nehlasoval, 10 zdržel se.

Stavební úřad k zamýšlenému prodeji sděluje: p.p.č. 2560/4 a 2556/6 se dle územního plánu nachází v zastavitelné ploše "Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední". Tyto plochy jsou určeny k umísťování staveb pro maloobchodní prodej, administrativu, služby, ubytování a stravování. 

Odbor rozvoje města nemá připomínek.

Odbor životního prostředí sděluje, že p.p.č. 2560/4 je v rozlivové ploše již pro povodeň Q5 (pětiletá), je tedy žádoucí ponechat co největší akumulační plochu v území pro rozliv. To by záměrem oddělení pozemku od toku bylo porušeno. S prodejem pozemku nesouhlasí. U p.p.č. 2556/6 z důvodu vzrostlé zeleně prodej nedoporučují. Jedná se i o místo, kde je provedena výsadba 3 stromů u cyklostezky (jak je však uvedeno výše, část s výsadbou stromů není předmětem prodeje a byla oddělena geometrickým plánem).

Kupní cena je stanovená v celkové výši 2.934.250 Kč, jedná se o součet ceny obvyklé v místě a čase ve výši 2.931.600 Kč (tj. 1.050 Kč/m2) a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku č. 1377/17/2020 vyhotoveného Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, 564 01 Žamberk, ve výši 2.650 Kč. Znalecký posudek byl aktualizován doplněním č. 1467/27/2022.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva o smlouvě budoucí (Veřejná)
Příloha - Příloha smlouvy - smlouva kupní (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek - aktualizace (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán 3034 (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán 3037 (Veřejná)
Přizváni: