Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

OŠKCP/1 - Ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí Ing. arch. M░░░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za více jak desetiletou činnost městského architekta Ústí nad Orlicí, tedy za přínos na rozvoji města, zejména pak za spolupráci na přípravě a realizaci záměru revitalizace území bývalé Perly 01.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí paní M░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za desetiletou svědomitou a pečlivou práci kronikářky města Ústí nad Orlicí.

III. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí panu J░░ Š░░░░ ░░ , nar. ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za nejvýraznější stopu učiněnou v uplynulých padesáti letech v Divadelním spolku Vicena Ústí nad Orlicí, tedy za všechny režie a role, za odehraná představení a domluvené štace, za předsedování a papírování, za motivační proslovy a rady, za poznávací výlety, za organizaci věcí důležitých a do kronik zaznamenávaných, za sponzorské namlouvání a dotahování, za prozkoušené dny, probdělé noci a těžká rána, za vůli a obětavost, prostě za neoddiskutovatelný přínos a prospěch ochotnickému divadlu.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč každému oceněnému Cenou starosty města Ústí nad Orlicí dle bodů I. až III. tohoto usnesení.

V. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, organizačně zajistit předání ocenění, včetně finančních darů, dle bodů I. až IV. tohoto usnesení.

Termín: 14.10.2022

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 8.8.2022
ve finančním výboru dne 31.8.2022
Vyjádření:

rada města bere na vědomí nominace na ocenění Cena starosty města a doporučuje schválit poskytnutí darů - viz usnesení RM č. 2941/134/RM/2022 ze dne 8.8.2022

finanční výbor bere na vědomí nominace na ocenění Cena starosty města a doporučuje schválit poskytnutí darů - viz usnesení FV č.  145/19/FV/2022 ze dne 31.8.2022

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se schváleným Statutem pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP zastupitelstvu města na vědomí informaci o udělení ocenění Cena starosty města Ústí nad Orlicí. 

Ocenění je udělováno starostou města Ústí nad Orlicí za úspěšnou a záslužnou činnost ve prospěch města. Tuto cenu navrhuje výlučně starosta města.

Každému oceněnému je navrhováno, stejně jako v předchozích letech, poskytnout finanční dar ve výši 3.000 Kč.  

K předání ocenění dojde na slavnostním večeru města dne 15. září 2022 v Roškotově divadle.

Materiál obsahuje:
Přizváni: