Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

OŠKCP/2 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
I. Zastupitelstvo města povoluje

v souladu s § 23 odst. 4. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Základní škole Ústí nad Orlicí, Školní 75, IČO 75018608, pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.  Minimální počet žáků ve škole ve školním roce 2022/2023 bude 32 žáků, tj. průměrně 10,667 na 1 třídu.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, informovat ředitelku dotčené školy a Krajský úřad Pardubického kraje o povolení výjimky dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 5.9.2022
Vyjádření:

rada města doporučuje povolit - viz usnesení č. 3006/136/RM/2022 ze dne 5.9.2022

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ředitelka Základní školy Ústí nad Orlicí, Školní 75 požádala o udělení výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků.

Žádost má racionální zdůvodnění a byla předem projednána s vedoucí odboru ŠKCP.

Prováděcí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání je stanoven nejnižší počet žáků ve třídě v případě školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků, tedy při přepočtu na školu 42 žáků. Základní škola Školní 75 má pro školní rok 2022/2023 přihlášeno 32 žáků, tj. 10,667 žáků na 1 třídu.

Školský zákon umožňuje zřizovateli udělením výjimky snížit tento počet, za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.

Finanční prostředky na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy již byly zahrnuty do schváleného rozpočtu školy pro rok 2022.

V letošním roce je patrná úspěšná snaha školy o navýšení počtu žáků zřízením přípravné třídy. Pro tento školní rok bylo zapsáno do 1. třídy 7 dětí, které navštěvovaly přípravnou třídu, z čehož je 5 dětí z jiné, než spádové oblasti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Školní (Veřejná)
Přizváni: