Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SMM/1 - Aktualizace Zřizovací listiny organizační složky Správa lesů města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci Zřizovací listiny organizační složky Správa lesů města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit podepsání Zřizovací listiny organizační složky Správa lesů města Ústí nad Orlicí.

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel:Ing. Jiří Hruška, Odbor správy majetku města
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Projednáno v RM dne 8. 8. 2022, usnesením č. 2946/134/RM/2022.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor správy majetku města předkládá zastupitelstvu města aktualizaci Zřizovací listiny organizační složky Správa lesů města Ústí nad Orlicí.

Navrhované úpravy Zřizovací listiny se týkají doplnění chybějícího vedlejšího účelu organizační složky prostřednictvím mimoprodukční funkce lesů a aktualizace finančních záležitostí.

Materiál byl projednán s městským právníkem a s vedoucí finančního odboru.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Zřizovací listina OS Lesy, návrh (Veřejná)
Příloha - Zřizovací listina OS Lesy, čistopis (Veřejná)
Příloha - Zřizovací listina Správa lesů 2013 (Veřejná)
Přizváni: