Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SÚ/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády číslo 1/SÚ/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako poskytovatelem dotace a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako vlastníky domu. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí ve výši 39.100 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, zajistit uzavření smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 11.10.2022

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
ve finančním výboru
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 3022/136/RM/2022 ze dne 05.09.2022 doporučuje schválit
Finanční výbor svým usnesením č. 144/19/FV/2022 ze dne 31.08.2022 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání smlouvu o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 144 v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí, která bude uzavřena na základě Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 3/2004 o poskytování finanční dotace vlastníkům domů na opravu a údržbu fasád na území vymezující a dotvářející městskou památkovou zónu. O poskytnutí finanční dotace požádali vlastníci domu č.p. 144. Na fasádě byly provedeny lokální opravy a následně byla fasáda na celém domě č.p. 144 opatřena novým nátěrem. Výši dotace stanovila, na základě předložených podkladů, Komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny na svém zasedání dne 20.05.2022.

Vlastníci domu nemají vůči městu žádné závazky. Finanční zabezpečení uvedené smlouvy je zajištěno schváleným rozpočtem města na rok 2022 - ORJ 11 - stavební úřad.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: