Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SÚ/2 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

po zohlednění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č. 87/1 (část), p.p.č. 80 (část), p.p.č. 889, p.p.č. 85 (část) v katastrálním území Horní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí. Jedná se o změnu z funkční plochy NS - plochy smíšené nezastavěného území do funkční plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské. Změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, písemně informovat navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva města.

Termín: 11.10.2022

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města projednala na svém zasedání dne 05.09.2022, usnesení nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemcích p.p.č. 87/1 (část), p.p.č. 80 (část), p.p.č. 889, p.p.č. 85 (část) v k.ú. Horní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí o výměře cca 2150 m2 spočívající ve změně funkčního využití z území NS - plochy smíšené nezastavěného území do území BV - bydlení v rodinných domech - venkovské. Na část pozemku p.p.č. 87/1 zasahuje již vybudovaná zahradní dřevěná stavba. Na pozemcích p.p.č. 80 (část), p.p.č. 889, p.p.č. 85 (část) je navrhována realizace dřevěného přístřešku pro parkování, dřevníku a příležitostné parkovací plochy. Pozemky jsou ve vlastnictví navrhovatele změny ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

Vyjádření autorky územního plánu Ing. arch. Vlasty Poláčkové:

Se záměrem změny lze souhlasit.

 

Předmětný návrh byl dále projednán dne 26.08.2022 v Komisi pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny. Komise doporučuje schválit předložený návrh na pořízení změny územního plánu.

 

Stavební úřad doporučuje schválit.

Materiál obsahuje: Příloha - Výřez platného územního plánu + ortofotomapa (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: