Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SÚ/3 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

po zohlednění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku p.p.č. 1/1 v katastrálním území Knapovec v obci Ústí nad Orlicí. Jedná se o změnu z funkční plochy ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená do funkční plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské. Změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, písemně informovat navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva města.

Termín: 11.10.2022

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města projednala na svém zasedání dne 05.09.2022, usnesení nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku p.p.č. 1/1 v k.ú. Knapovec v obci Ústí nad Orlicí o výměře 1398 m2 spočívající ve změně funkčního využití z území ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená do území BV - bydlení v rodinných domech - venkovské za účelem projednání dodatečného povolení stavby - skladu zahradního nářadí, který je na předmětném pozemku umístěn. Pozemek je ve vlastnictví navrhovatelů změny ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .

 

Vyjádření autorky územního plánu Ing. arch. Vlasty Poláčkové:

Pozemek p.č. 1/1 je v KN vedený jako zahrada, celý má 1398 m2, třída ochrany 5, přes celý pozemek je vedený biokoridor územního systému ekologické stability. Nepovolený sklad má asi 50 m2. Územní plán v plochách ZS umožňuje výstavbu staveb do 12 m2 sloužící pro uskladnění zahradního náčiní, drobná zahradní architektura (např. zahradní altány, pergoly, odpočívadla, venkovní krby, bazény nestavební povahy). Ale vzhledem k tomu, že zde prochází biokoridor, je výstavba vyloučena.
Jedinou možností je zkusit projednat zúžení koridoru, který je zde poměrně široký (cca 40 m) tak, že by západní část parcely byla přiřazena ke stávajícím plochám BV a východní část v šířce 20 m byla ponechána v ÚSES bez možnosti výstavby staveb.
 

Předmětný návrh byl dále projednán dne 26.08.2022 v Komisi pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny. Komise doporučuje neschválit předložený návrh na pořízení změny územního plánu. Komise doporučuje zabývat se úpravou trasování biokoridoru, který územím prochází a následně řešit rozšíření ploch určených k zástavbě.

 

Stavební úřad doporučuje schválit.

Materiál obsahuje: Příloha - Výřez platného územního plánu + ortofotomapa (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: