Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SÚ/4 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

po zohlednění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na části pozemku p.p.č. 74/2 v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí. Jedná se o změnu z funkční plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské do funkční plochy VX - výroba a skladování - se specifickým využitím. Změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, písemně informovat navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva města.

Termín: 11.10.2022

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města projednala na svém zasedání dne 05.09.2022, usnesení nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na části pozemku p.p.č. 74/2 v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí o výměře cca 2200 m2 spočívající ve změně funkčního využití z území BV - bydlení v rodinných domech - venkovské do území VX - výroba a skladování - se specifickým využitím za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE). Pozemek je ve vlastnictví navrhovatelů změny ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Funkční plochy VX - výroba a skladování - se specifickým využitím jsou určeny pouze k umístění fotovoltaických elektráren, nezbytné související dopravní a technické infrastruktury a oplocení. Jiné využití není přípustné.

 

Vyjádření autorky územního plánu Ing. arch. Vlasty Poláčkové:

Je to v pohledově poměrně exponované ploše "nad" Černovírem v sousedství hřbitova (368 m n.m.). V dálkových pohledech ani od sousedního hřbitova (362 m n.m.) se ale FVE nebude výrazně uplatňovat. V Černovíru je první plochou FVE, zatím tedy výrazně krajinný ráz neovlivní. Formálně se jedná o zastavěné území.
V současné době, kdy krajina dosud není podobnými FVE zaplavena, lze souhlasit.

 

Předmětný návrh byl dále projednán dne 26.08.2022 v Komisi pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny. Komise doporučuje neschválit předložený návrh na pořízení změny územního plánu z důvodu negativního ovlivnění budoucí bytové výstavby navrhované územním plánem na sousedních pozemcích. V dotčeném území jsou územním plánem vymezeny kompaktní plochy pro rozvoj obytné zástavby, které nedoporučujeme členit plochou pro výrobnu el. energie.

 

Stavební úřad s ohledem na stanovisko komise pro urbanismus doporučuje neschválit.

Materiál obsahuje: Příloha - Výřez platného územního plánu + ortofotomapa (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: