Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SÚ/5 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

po zohlednění stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na pozemku p.p.č. 365/24 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí. Jedná se o změnu z funkční plochy NS - plochy smíšené nezastavěného území do funkční plochy VX - výroba a skladování - se specifickým využitím. Změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, písemně informovat navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva města.

Termín: 11.10.2022

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 3020/136/RM/2022 ze dne 05.09.2022 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Orlicí na části pozemku p.p.č. 365/24 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí o výměře 7205 m2 spočívající ve změně funkčního využití z území NS - plochy smíšené nezastavěného území do funkční plochy VX - výroba a skladování - se specifickým využitím za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE). Pozemek je ve vlastnictví navrhovatelů změny ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Funkční plochy VX - výroba a skladování - se specifickým využitím jsou určeny pouze k umístění fotovoltaických elektráren, nezbytné související dopravní a technické infrastruktury a oplocení. Jiné využití není přípustné.

 

Vyjádření autorky územního plánu Ing. arch. Vlasty Poláčkové:

Předem je třeba říci, že v plochách nezastavěného území (v krajině) je v ÚP Ústí nad Orlicí výstavba FVE vyloučena. Důvodem je to, že jsme chtěli mít krajinu bez FVE. Je samozřejmě možné vymezit zastavitelnou plochu pro FVE změnou ÚP, a tím vlastně do krajiny FVE umístit.
Plocha je za transformovnou při pohledu od trati, v nivě, v OP nadzemního elektrického vedení, v ochranném pásmu vojenského objektu, v záplavovém území, na část zasahuje návrh rozšíření přírodního parku. Nejedná se o zemědělskou půdu, to je pro projednání výhoda.
Vzhledem k sousedství transformovny je umístění dle mého soudu přijatelné. Otázkou budou názory dotčených orgánů - možná některé nesouhlasné.
 

Předmětný návrh byl dále projednán dne 26.08.2022 v Komisi pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny. Komise doporučuje schválit předložený návrh na pořízení změny územního plánu. Předmětný pozemek navazuje na areál technické infrastruktury (elektrickou rozvodnu).

 

Stavební úřad doporučuje schválit.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Výřez platného územního plánu + ortofotomapa (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: