Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SÚ/6 - Návrh na vydání změny č. 4 regulačního plánu "U Letiště" Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města vydává

formou opatření obecné povahy Změnu č. 4 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" Ústí nad Orlicí, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy k usnesení ZM.
 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, zajistit vyvěšení oznámení o vydání změny č. 4 regulačního plánu na úřední desku.

Termín: 11.10.2022

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města svým usnesením č. 3021/136/RM/2022 ze dne 05.09.2022 doporučuje schválit

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání opatření obecné povahy o vydání Změny č. 4 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" Ústí nad Orlicí. O pořízení změny regulačního plánu rozhodlo na základě žádosti vlastníka dotčených pozemků fy AGILE spol. s r.o., Vysoké Mýto, zastupitelstvo města dne 13.12.2021 pod č. usn. 462/17/ZM/2021.
S ohledem na toto usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zpracován návrh změny č. 4, který vypracovala spol. Archforma s.r.o., Praha zastoupená Ing. arch. Tomášem Haromem. Tento návrh byl projednán s dotčenými orgány a s veřejností, připomínky k řešení změny nebyly uplatněny.
Změna č. 4 řeší úpravu parcelace a formu zástavby v části lokality, kde platný regulační plán vymezuje pozemky pro umístění 8 samostatně stojících rodinných domů. Nově je zamýšleno v dané části lokality umístit 22 řadových rodinných domů a 4 samostatně stojící rodinné domy. Zároveň tuto část lokality doplnit o novou obslužnou komunikaci.

Materiál obsahuje: Příloha - Opatření obecné povahy (Veřejná)
Příloha - Grafická část (Veřejná)
Příloha - Srovnávací text (Veřejná)
Přizváni: