Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

FIN/1 - Návrh rozpočtových opatření
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v rámcových ukazatelích rozpočtu:

 • Prodej nemovitostí - bytový fond ve výši 3.000.000 Kč
 • Podíl na zisku od obchodní společnosti Ekola ve výši 1.062.500 Kč
 • Pojištění majetku a odpovědnosti (příjem z pojistných náhrad) ve výši 96.000 Kč
 • Příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 1.500.000Kč
 • Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost (příjem ze sankcí v dopravě) ve výši 5.400.000 Kč
 • Ostatní činnost v sociální oblasti (sankce v sociální oblasti) ve výši 8.000 Kč
 • Ostatní příjmy finančního odboru (příjem ze smluvních sankcí, příjem z prodeje zbytného materiálu) ve výši 38.500 Kč
 • Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ve výši 1.000.000 Kč
 • Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce (příjem z cestovních dokladů) ve výši 350.000 Kč
 • Zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 200.000 Kč
 • Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu ve výši 50.000 Kč
 • Daň z přidané hodnoty ve výši 5.000.000 Kč
 • Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických ve výši 200.000 Kč
 • Daň z příjmu fyzických osob - srážková ve výši 500.000 Kč
 • Daň z příjmů právnických osob ve výši 5.000.000 Kč

a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 23.405.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9139 v příloze návrhu usnesení RM.

 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat rozpočtová opatření dle schváleného usnesení.

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 31.08.2022
ve Finančním výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 31.08.2022
Vyjádření:

Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města navržené usnesení schválit.

Rada města doporučila zastupitelstvu města navržené usnesení schválit.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Příjmy vyjmenované v návrhu usnesení jsou, nebo budou, vyšší než očekává rozpočet. Finanční odbor navrhuje, aby byl rozpočet navýšen na straně příjmů a na straně výdajů byla navýšena rezerva.

Materiál obsahuje: Příloha - Rozpočtové opatření pro zastupitelstvo (Veřejná)
Přizváni: