Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí - odvod z odpisů a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí ve výši 690 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č.9232/2022 uvedeného v příloze usnesení.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit dle bodu I. návrhu usnesení změnu závazných ukazatelů pro CSP města Ústí nad Orlicí.

Termín: 23.9.2022
III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu I. návrhu usnesení.

Termín: 23.9.2022

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Ivana Nečekalová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:s místostarostou města Jiřím Preclíkem
s vedoucí finančního odboru Ing. Petrou Brejšovou
v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města schválila usnesením č. 2963/135/RM/2022 dne 31.8.2022.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá návrh na zvýšení odvodu odpisů u příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí z důvodu svěření k hospodaření stavby "Zpevněná plocha - dlážděná stezka - u Stacionáře". Plánovaný odvod odpisů ze zvyšuje z 357.372 Kč na 358.062 Kč tj. o 690 Kč.

Z tohoto důvodu je předloženo ke schválení rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se navyšují příjmy v závazném ukazateli Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí - odvod z odpisů a zároveň se navyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí (službě týdenní stacionář) ve výši 690 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9232/2022 uvedeného v příloze usnesení.

Rada města doporučuje schválit návrh usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o změnu odpisového plánu (Veřejná)
Příloha - Rozpočtové opatření (Veřejná)
Příloha - Kalkulace odpisů (Veřejná)
Příloha - Odpisový plán (Veřejná)
Přizváni: