Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/2 - Záměr prodeje pozemku p.č. 85/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje p.p.č. 85/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí na základě žádosti ░░░░ R░░░ a J░░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu. 

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 16.05.2022 usnesením č. 2768/125/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku p.č. 85/1, zahrada o výměře 299 m2 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí.

O prodej předmětného pozemku p.č. 85/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí požádali ░░░░ R░░░ a J░░░ M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Důvodem žádosti uvádí žadatelé užívání pozemku za účelem výstavby přístřešku na dřevo, výsadby ovocných stromů a keřů a užívání zahrady. 

Odbor životního prostředí nesouhlasí s prodejem pozemku z důvodu, že v křižovatce, a tedy i na severním cípu tohoto pozemku, je řada sítí a především zde vede zatrubnění vodoteče od studánky a odvodnění komunikace a lesa nad ní, které potřebuje rekonstrukci, neboť tvoří lokální zátopy nemovitostí v okolí. S pronájmem pozemku by souhlasili. 

Stavební úřad nemá z hlediska svých sledovaných zájmů připomínek. Upozorňuje, že předmětný pozemek je dotčen inženýrskými sítěmi (vodovod, elektro, tel. kabel).

Odbor rozvoje města prodej nedoporučuje z důvodu přípravy investiční akce - oprava komunikace na p.č. 667/14, p.č. 632/1. Uvedená parcela by mohla být využita např. pro zařízení staveniště. 

Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov se nevyjádřil v daném termínu. 

Žadatelé mají s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Mapa vlastnictví (Veřejná)
Přizváni: