Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 98/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 98/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti V░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu.

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 27.06.2022 usnesením č. 2919/132/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 98/4 - ostatní plocha o výměře 1.260 m2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. Jedná se o pozemek vedle bytového domu Sokolská 63, 64.    
V░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ požádala o prodej části pozemku za účelem zahrady. Tuto část má v současné době v pronájmu.

Stavební úřad nedoporučuje prodej, jelikož pozemek tvoří zázemí k bytovému domu. Odbor rozvoje města nemá v místě žádný záměr, přesto prodej části pozemku nedoporučuje z důvodu uvedených stavebním úřadem, odbor životního prostředí doporučuje pokračovat v současném nájmu.

Majetkoprávní odbor nedoporučuje prodej části p.p.č. 98/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, jelikož by prodejem části pozemku došlo k narušení tvarové celistvosti pozemku a tím by byl pozemek výrazně znehodnocen. Majetkoprávní odbor doporučuje zachovat současný pronájem pozemku. Pozemek historicky tvoří funkční celek s bytovými domy Sokolská 63, 64 a Sokolská 65,66. Pozemek je v současné době pronajatý 6 nájemcům. 

Osadní výbor Kerhartice doporučuje zachovat pronájem pozemku.
Žadatelka má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost - anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Přizváni: