Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

MPO/8 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako dárcem, a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování p.p.č. 3191 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 12.10.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 31.08.2022 usnesením č. 2993/135/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 3191 - ostatní plocha o výměře 1.693 m2. Jedná se o pozemek v areálu bývalé Perly.  

O bezúplatný převod pozemků požádal Pardubický kraj, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za účelem stavby "Střední škola uměleckoprůmyslová, areál Perla".

Odchylka od ceny tržní je zdůvodněna veřejným zájmem výstavby školského zařízení.  

Pozemek je zatížen věcným břemenem práva chůze a jízdy (viz příloha). Jednání s oprávněným z věcného břemene probíhají na úrovni vedení města.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Věcné břemeno (Veřejná)
Příloha - Smlouva o spolupráci (Veřejná)
Příloha - Regulační plán - hlavní výkres (Veřejná)
Příloha - Darovací smlouva (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Přizváni: