Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

OSS/3 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace na rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 91/2022 mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako poskytovatelem dotace a SKP-CENTREM, o.p.s., IČ: 27534804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, jako příjemcem dotace. Předmětem dodatku je změna názvu projektu, která spočívá v tom, že projekt s původním názvem "Komunitní práce v Ústí nad Orlicí" se mění na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí", dle přílohy k usnesení ZM. 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit uzavření dodatku ke smlouvě, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Karina Habrová, odbor sociálních služeb
Materiál projednán:s místostarostou města Jiřím Preclíkem
s vedoucí finančního odboru Ing. Petrou Brejšovou
v Řídící skupině Komunitního plánování sociálních služeb v Ústí nad Orlicí
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 31.8.2022
ve finančním výboru dne 31. 8. 2022
Vyjádření:

Rada města schválila usnesením č. 2959/135/RM/2022 dne 31.8.2022.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá k projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 91/2022, kterým dochází ke změně názvu projektu (účelu poskytnutí dotace). Poskytnutí této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 11. 4. 2022 usnesením č. 503/19/ZM/2022. 

Vzhledem k tomu, že byla ukončena původní služba "Komunitní práce v Ústí nad Orlicí", tak došlo k registraci nové sociální služby "Terénní program v Ústí nad Orlicí".

Rada města doporučuje předložený návrh usnesení schválit. 

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Informace o změně názvu projektu (Veřejná)
Příloha - 2 - Smlouva o poskytnutí programové dotace (Veřejná)
Příloha - 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě (Veřejná)
Přizváni: