Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

OSS/2 - Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 2  Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit podpisy a předání dodatku č. 2 Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí ředitelce organizace a na MPO.

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Ivana Nečekalová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:s místostarostou města Jiřím Preclíkem
s vedoucím OPŽ Mgr. Marianem Radou
v radě města
Vyjádření:

Rada města schválila usnesením č. 2964/135/RM/2022 dne 31.8.2022.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá zastupitelstvu města ke schválení změnu Zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí formou dodatku č. 2. Dochází zde ke změně článku VI.  vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření a vymezení majetku bezúplatně převedeného do vlastnictví organizace, důvodem jsou změny pozemků, ke kterým došlo  v souvislosti s předanou  stavbou k hospodaření  "Zpevněná plocha - dlážděná stezka - u Stacionáře". 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha ZL (Veřejná)
Přizváni: