Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Směrnici pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Hruškovi
1.1.

vedoucímu odboru správy majetku města, zajistit podepsání směrnice. 

Termín: 30.9.2022

Předkladatel:Ing. Jiří Hruška
Zpracovatel:Bc. Alena Hudečková, Odbor správy majetku města
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit toto usnesení. 

Projednáno v RM dne 31. 8. 2022, usnesením č. 3016/136/RM/2022. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor správy majetku města předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí návrh revidované Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo.

Úprava směrnice spočívá především ve vypuštění odst. 3.2.4 a odst. 3.3.3. ve čl. III., které se týkají notářských zápisů o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu. Vzhledem k judikátu Nejvyššího soudu České republiky Okresní soud v Ústí nad Orlicí již neuznává notářské zápisy jako exekuční titul pro vyklizení bytu a jejich sepisování je tedy bezpředmětné.

Další změnou je nahrazení slova vždy slovem zpravidla ve čl. III. odst. 3.3.2. Tuto změnu doporučujeme vzhledem ke skutečnosti, že v praxi již nastala situace, kdy bytová komise nedoporučila prodloužení o dva roky, i když nájemce řádně a včas platil nájemné a neměl evidovány žádné dluhy u města Ústí nad Orlicí. Obdobně u čl. III. odst. 3.2.5. doporučujeme doplnit slovo zpravidla do poslední věty. 

Další úpravy textu směrnice souvisí s ukončením státní dotace u bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (DPS) ul. Na Pláni čp. 1432, 1433 a 1434 (viz čl. I. Byty v domech, které nelze privatizovat - se speciálním režimem, Skupina 5. byty zvláštního určení a čl. II. Skupina 5. Byty zvláštního určení vypuštění odst. 8). 

Změny jsou v příloze č. 2 červeně zvýrazněny.

Materiál obsahuje: Příloha - Směrnice 2022 (Veřejná)
Příloha - Směrnice - úprava (Veřejná)
Příloha - Úprava směrnice - čistopis (Veřejná)
Přizváni: