Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.9.2022

OSS/4 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro SKP-CENTRUM, o.p.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti, schválit poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města 2022 ve výši 49.600 Kč, z toho 33.600 Kč na osobní náklady, pro SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804, se sídlem Pardubice, Jungmannova 2550, na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí",  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, zajistit poskytnutí individuální dotace, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 14.10.2022

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Karina Habrová, odbor sociálních služeb
Materiál projednán:s místostarostou města Jiřím Preclíkem
s vedoucí finančního odboru Ing. Petrou Brejšovou
v Řídící skupině Komunitního plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 31. 8. 2022
ve finančním výboru dne 31. 8. 2022
Vyjádření:

Rada města schválila usnesením č. 2960/135/RM/2022 dne 31.8.2022.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá zastupitelstvu města žádost a návrh smlouvy o poskytnutí  individuální dotace pro SKP-CENTRUM, o.p.s. na projekt "Terénní program v Ústí nad Orlicí". 
Předmětem žádosti je zajištění činnosti registrované sociální služby terénní programy. Jde o navazující projekt "Komunitní práce v Ústí nad Orlicí", který byl v našem městě organizací SKP-Centrum realizován a financován do 31. 8. 2022 prostřednictvím MAS z prostředků EFS. Jednalo se o třetí navazující projekt.
SKP-Centrum poskytuje v Ústí nad Orlicí služby pro osoby z vyloučených lokalit již od roku 2012 a vždy se hledaly zdroje mimo financování městem. Nejdříve byly terénní programy financovány přes Pardubický kraj také z ESF, dále následovalo několikaleté financování z Úřadu vlády přes Agenturu pro začleňování. Stejně tak se hledaly finanční zdroje před ukončením projektu Komunitní práce, z toho důvodu SKP-Centrum požádalo o financování z Úřadu vlády, kde bohužel nebyla žádost pro podporu vybrána. Po vyhodnocení potřebnosti této služby došlo na jednání s městem a Pardubickým krajem. Poté došlo k registraci sociální služby terénní programy spolu s žádostí o zařazení do sítě sociálních služeb a finanční podporu od Pardubického kraje a také od města. Současně s tím byly hledány úspory, jak v počtu pracovníků, tak ve snížení rozpočtu.

Projekt bude především financován z prostředků Pardubického kraje, dále se předpokládá spoluúčast města a využití dalších zdrojů, proto žádají město o dofinancování formou individuální dotace.

Žádost je předložena na jednání zastupitelstva vzhledem k tomu, že součet dotací na stejný projekt přesáhl 50.000 Kč.
Rada města doporučuje schválit předložený návrh usnesení. 

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Žádost o individuální dotaci (anonymizovaná) (Veřejná)
Příloha - 2 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace (Veřejná)
Přizváni: