Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ na rok 2022 - dotace z rezervy programu na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 50706/2022 OPP ze dne 29. srpna 2022 v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2022 poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČO 47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, na akci IV. etapa restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí ve výši 450.000 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí schválené dotace, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.12.2022

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 10.10.2022
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 3058/141/RM/2022 ze dne 10.10.2022

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 450.000 Kč.

 

Dotace je určena Římskokatolické církvi v Ústí nad Orlicí na akci IV. etapa restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.

Povinný podíl města se neposkytuje v případě prací restaurátorského charakteru.

 

Rekapitulace nákladů a financování akce:

Celkové náklady na akci - 482.268 Kč

Restaurování kamenných prvků (náklady) - 450.000 Kč (hrazeno ze 100% z dotace)

Dotace MK ČR - 450.000 Kč

Povinný podíl města - 0 Kč (restaurátorské práce)

Podíl vlastníka objektu (církve) - 32.268 Kč

 

Poskytnutí dotace žadateli dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Současně je ke schválení předložena smlouva o poskytnutí dotace.

 

Pro komplexní sdělení uvádíme rekapitulaci obdržených dotací z MK ČR a z rozpočtu města v roce 2022 pro Římskokatolickou církev - děkanství, Ústí nad Orlicí, na akci "Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí":

1) dotace z MK ČR, Program regenerace MPZ a MPR v roce 2022 na základě kvóty - 480.000 Kč, povinný podíl města k výše uvedené dotaci - 85.277 Kč

2) dotace z MK ČR, Program regenerace MPZ a MPR v roce 2022 z rezervy Programu - 450.000 Kč, povinný podíl města k výše uvedené dotaci se neposkytuje.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Rozhodnuti_ (Veřejná)
Příloha - Rozpis_dotace_anonymizovaný (Veřejná)
Příloha - Smlouva_o_dotaci_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Prehled_financovani_etap (Veřejná)
Přizváni: