Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2022 do oblasti sportu
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:

spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, na projekt Příspěvek na energie pro sportovní areál TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 170.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:

spolku Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, na projekt Energie TJ Sokol Kerhartice ve výši 175.000 Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:

spolku Table Tennis Club Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502, IČO 13583395, na projekt Úhrada zvýšených nákladů na energie (plyn) ve výši 60.000 Kč.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:

spolku TJ Sokol Černovír, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Černovír 87, IČO 70918813, na projekt Podpora placení záloh za energie pro společnost Tepvos ve výši 20.000 Kč.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení:

TK Ústí nad Orlicí, s.r.o., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 159, IČO 04353803, na projekt Příspěvek na zvýšené ceny energií pro tenisovou halu ve výši 50.000 Kč.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují provozní výdaje v závazném ukazateli Rezerva OŠKCP - sport a snižují se provozní výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 475.000 Kč, dle návrhu rozpočtového opatření č. 9325 v příloze k usnesení ZM.

VII. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, zajistit poskytnutí schválených individuálních dotací, včetně uzavření veřejnoprávních smluv, dle bodů I. až V. tohoto usnesení.

Termín: 30.12.2022
VIII. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu VI. tohoto usnesení.

Termín: 23.12.2022

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.11.2022 a 21.11.2022
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 28/2/RM/2022 ze dne 7.11.2022 a usnesení č. 57/3/RM/2022 ze dne 21.11.2022

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města jsou předloženy k projednání žádosti o poskytnutí individuálních finančních dotací na energie z rozpočtu města Ústí nad Orlicí níže uvedených sportovních organizací.

 

Žadatel

Celková poskytnutá dotace v roce 2022 (Kč)

(sportovní činnost + rozvoj a údržba)

Požadovaná výše dotace na energie (Kč)

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

1.429.000,-

(479.000 + 950.000)

300.000,-
TJ Sokol Kerhartice

163.700,-

(53.700 + 110.000)

200.000,-
TT Club Ústí nad Orlicí

139.150,-

(45.550 + 93.600)

60.000,-
TJ Sokol Černovír

30.000,-

(0+30.000)

26.000,-
TK Ústí nad Orlicí, s.r.o.

317.200,-

(97.200+220.000)

pozn. dotace poskytnuta Tenisovému klubu z.s.

50.000,-

 

C e l k e m

 

 

 

636.000,-

 

 

S ohledem na vzrůstající ceny energií byly dne 12.9.2022 sportovní spolky vyzvány, aby v případě, že spolek svoji situaci ohledně cen energií vyhodnotí jako finančně neúnosnou a nebudou schopni energie pro rok 2022 financovat ze stávajících dotačních programů města či z vlastních prostředků, mají možnost požádat o individuální dotaci města na energie. Žádost o individuální dotaci podalo 5 spolků z celkových 10.

 

Dotace budou poskytnuty bez finanční spoluúčasti žadatelů.

 

V případě poskytnutí dotací budou k jejich financování použity finanční prostředky z rezervy finančního odboru (ORJ 007). Příslušné rozpočtové opatření č. 9325 je přílohou tohoto usnesení.

 

Usnesením č. 28/2/RM/2022 ze dne 7.11.2022 rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací sportovním organizacím na úhradu nákladů na energie (viz příloha č. 8 k usnesení ZM) v celkové výši 475.000 Kč. Předkládaný návrh je ve výši max. 30% z předpokládané platby za energie.

 

Materiál obsahuje: Příloha - 1. Vzorová smlouva smlouva o poskytnutí individuální dotace 2022 (Veřejná)
Příloha - 2. Žádost TJ Jiskra Ústí nad Orlicí_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - 3. Žádost TJ Sokol Kerhartice_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - 4. Žádost Table Tennis Club Ústí nad Orlicí_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - 5. Žádost TJ Sokol Černovír_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - 6. Žádost TK Ústí nad Orlicí_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - 7. Přehled nákladů na energie 2018-2022 (dle žádostí) (Veřejná)
Příloha - 8. Návrh dotace ve výši max. 30 % z předpokládané platby (Veřejná)
Příloha - 9. Návrh rozpočtového opatření č. 9325 (Veřejná)
Přizváni: