Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr prodeje p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti L░░░ a M░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.12.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 10.10.2022 usnesením č. 3069/141/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 2329/4 - zahrada o výměře 77 m2 a p.p.č. 3084 - ostatní plocha o výměře 199 m2. Jedná se o pozemky u ulice Pickova. 

O prodej výše uvedených pozemků požádali ░░░░ L░░ a M░░░░ F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ . Ve své žádosti uvádí, že u ░░░░ nemají užitkovou zahradu a k tomuto účelu by rádi využili tyto pozemky a na nich zachovali a udržovali zeleň ve městě.  

Stavební úřad, odbor rozvoje města nemají připomínek. Odbor životního prostředí nemá připomínek k využití jako zahrada, dovoluje si upozornit, že pozemky by bylo možné směnit za jiné pro záměr města např. revitalizace toku apod. Tedy by spíše pozemky pronajali, než aby je prodávali. 

Rada města žádost o prodej  projednala dne 10.10.2022 a svým usnesením č. 3069/141/RM/2022 neschválila záměr prodeje dle předložené žádosti. Následně rada města dala majetkoprávnímu odboru úkol připravit záměr prodeje pozemků veřejným výběrovým řízením. V současné době je zadáno zpracování znaleckého posudku. Žadatelé byli informováni o rozhodnutí rady města zahájit úkony vedoucí k prodeji pozemků ve výběrovém řízení, do kterého se budou moci v případě trvajícího zájmu přihlásit. 

Žadatelé mají s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Fotografie (Veřejná)
Příloha - Žádost o prodej (Veřejná)
Přizváni: