Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

MPO/4 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 345/13 v k.ú. Hylváty
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a J░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej nově odděleného p.p.č. 345/13 v k.ú. Hylváty za kupní cenu ve výši 28.350 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření kupní smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.1.2023

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 28.11.2022 usnesením č. 94/4/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 345/5 - ostatní plocha o výměře 135 m2 a p.p.č. 345/13 - ostatní plocha o výměře 128 m2. Jedná se o pozemky na konci cesty k rodinnému domu Třebovská 122, nad silnicí I/14.

O prodej části p.p.č. 345/5 a části p.p.č. 345/13 požádal pan J░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za účelem zarovnání pozemku z důvodu stavby plotu a brány. Předmětem prodeje je nově oddělený p.p.č. 345/13 o výměře 45 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 1587-367/2022.

Vzhledem k malé výměře prodávaného pozemku byla kupní cena stanovená ve výši ceny obvyklé v místě a čase s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 1435/30/2021 vyhotovenému Ing. Jiřím Šmokem, Vrbí 259, 564 01 Žamberk na částku 28.350 Kč (tj. 630 Kč/m2). Tento posudek byl zpracován při prodeji zahrádek v k.ú. Hylváty, který projednávalo zastupitelstvo města dne 11.04.2022 a 12.09.2022.

Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji připomínek.

Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Fotografie pozemku (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Geometrický plán (Veřejná)
Příloha - Znalecký posudek (Veřejná)
Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Kupní smlouva (Veřejná)
Přizváni: