Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

FIN/4 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu a vyúčtování individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na pořízení materiálu pro mobilní atletické dráhy
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

na základě předložené žádosti o prodloužení termínu realizace projektu a o prodloužení termínu finančního vypořádání individuální investiční finanční dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Černovír, Černovír 89, Ústí nad Orlicí, IČ 61235181, na pořízení materiálu pro mobilní atletické dráhy a základnu pro požární sport o ploše 1080 m2 z mobilního povrchu NOVISA Sport SBR ve výši 1.652.270 Kč tak, že termín realizace se prodlužuje z 31.12.2022 do 30.05.2023 a termín finančního vypořádání z 31.12.2022 do 30.06.2023.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace pro rok 2022 z rozpočtových prostředků města Ústí nad Orlicí, která byla uzavřena se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Černovír, Černovír 89, Ústí nad Orlicí, IČ 61235181, ve znění dle přílohy k návrhu usnesení.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit podpis dodatku ke smlouvě.

Termín: 23.12.2022

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:Projednáno v radě města dne 28.11.2022 usnesením č. 88/4/RM/2022.
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu vyúčtování individuální investiční finanční dotace a návrh dodatku smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro dobrovolné hasiče z Černovíra. Dotace je přislíbena na pořízení materiálu pro mobilní atletické dráhy.

Je zřejmé, že při dodržení všech lhůt souvisejících se stavebním řízením se nestihne projekt realizovat do konce tohoto roku, proto starostka hasičů požádala e-mailem dne 22.11.2022 o prodloužení termínů stanovených v dotační smlouvě.

Text dodatku byl konzultován s právníkem městského úřadu.

Materiál obsahuje: Příloha - Platná smlouva (Veřejná)
Příloha - Žádost hasičů (Veřejná)
Příloha - Schvalovaný dodatek (Veřejná)
Přizváni: