Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/3 - Odměny členům zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města stanovuje

neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, odměnu ve výši 400 Kč za jeden obřad, nejvýše však částkou 2.000 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jimi zastávané funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Gabriele Mánkové
1.1.

tajemnici městského úřadu, organizačně zajistit proplácení těchto odměn.

Termín: 30.12.2022

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Mgr. Gabriela Mánková, Útvar personální a mzdové agendy
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládám návrh odměňování neuvolněným zastupitelům města, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Souhlas se stanovením této odměny je, podle ustanovení § 74 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazen zastupitelstvu města.

Materiál obsahuje:
Přizváni: