Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/5 - Příspěvky členům zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města stanovuje

členovi zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 3.000 Kč za kalendářní rok, dle  § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Gabriele Mánkové
1.1.

tajemnici městského úřadu, organizačně  zajistit proplácení těchto příspěvků.

Termín: 30.12.2022

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Mgr. Gabriela Mánková, Útvar personální a mzdové agendy
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládám návrh poskytování příspěvku členům zastupitelstva města, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 3.000 Kč za kalendářní rok. Souhlas s poskytováním tohoto příspěvku je, podle ustanovení § 80 odst. 1) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazen zastupitelstvu města.

Materiál obsahuje:
Přizváni: