Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/4 - Příspěvky členům zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města stanovuje

členovi zastupitelstva města, v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 400 Kč za jeden obřad, a to dle  § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Gabriele Mánkové
1.1.

tajemnici městského úřadu, organizačně zajistit proplácení těchto příspěvků.

Termín: 30.12.2022

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Mgr. Gabriela Mánková, Útvar personální a mzdové agendy
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Předkládám návrh poskytování příspěvku členům zastupitelstva města v souvislosti se zastupováním obce na veřejných obřadech, a to na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 400 Kč za jeden obřad. Souhlas s poskytováním tohoto příspěvku je, podle ustanovení § 80 odst. 1) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazen zastupitelstvu města.

Materiál obsahuje:
Přizváni: