Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/2 - Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k tomuto usnesení.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 5. 12. 2022
Vyjádření:

RM doporučuje navržené usnesení schválit - viz u.č. 131/5/RM/2022

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je k diskusi a ke schválení předložen nový Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Návrh jednacího řádu zohledňuje novely právních předpisů a technické úpravy, které mají vliv na přípravu a průběh jednání zastupitelstva města.

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Jednací řád ZM (Veřejná)
Přizváni: