Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/12 - Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ustanovením § 64 odst. 1,3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, pana JUDr. Jiřího Radoše, nar.░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░ , novým přísedícím Okresního soudu Ústí nad Orlicí, a to na čtyřleté volební období, počínaje dnem 12. 12. 2022.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě žádosti JUDr. Radoše a vyjádření předsedy okresního soudu JUDr. Morávka předkládám návrh na schválení doporučujícího stanoviska pro volbu přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost přísedící (Veřejná)
Příloha - Vyjádření soud (Veřejná)
Přizváni: