Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2022 do 09.12.2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2022 do 09.12.2023 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 380.900 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, administrativně zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 31.1.2023

Předkladatel:lic. Jaroslav Škarka
Zpracovatel:lic. Jaroslav Škarka, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 05.12.2022 pod č. usnesení 112/5/RM/2022
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města smlouvu schválit.

 

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, předkládá ke schválení Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2022 do 09.12.2023 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 380.900 Kč.

Město Ústí nad Orlicí finančně přispívá na zajištění dopravní obslužnosti na území města Pardubickému kraji dle smlouvy, která je přílohou. Dopravní obslužnost bude zajišťována na základě podmínek, kdy bude zajišťována pouze dopravní obslužnost místních částí Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. Další městské části jsou obsluhovány městskou autobusovou dopravou. Sazba za 1 km je oproti minulému období navýšena o 2 Kč na 25 Kč. Odpovídající finanční prostředky jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 alokovány.

Rada města doporučuje předloženou smlouvu schválit.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh smlouvy (Veřejná)
Příloha - Žádost Pardubického kraje (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád ÚO - Lanškroun (Veřejná)
Přizváni: