Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/15 - Návrh na změnu začátku zasedání zastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města schvaluje

začátek zasedání ZM od 17 hod.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Gabriele Mánkové
1.1.

tajemnici městského úřadu, zajistit všechny úkony související s bodem I. tohoto usnesení.

Termín: 15.1.2023

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Petr Hájek, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 5.12.2022
Vyjádření:

usnesení rady města nevzniklo

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ze strany zastupitelů SNK Ústecké fórum - Petra Strákoše, Mgr. Jiřího Holubáře, Mgr. Tomáše Nechvíla a Ing. Matouše Mejdra byl předložen návrh na změnu začátku zasedání zastupitelstva města na 17:00 hodin.

Návrh usnesení a odůvodnění návrhu je uvedeno v příloze.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh na změnu začátku zasedání ZM (Veřejná)
Přizváni: