Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/16 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci související s návrhem vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u stavebních pozemků, u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek v jednotlivých částech města Ústí nad Orlicí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Gabriele Mánkové
1.1.

tajemnici městského úřadu, zajistit projednání obecně závazné vyhlášky dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.6.2023

Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Petr Hájek, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 5.12.2022
s vedoucí finančního odboru Ing. Petrou Brejšovou
Vyjádření:

rada města projednala předložený návrh, ale na základě informace vedoucí finančního odboru nebylo o navrženém usnesení hlasováno

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Ze strany zastupitelů SNK Ústecké fórum - Petra Strákoše, Mgr. Jiřího Holubáře, Mgr. Tomáše Nechvíla a Ing. Matouše Mejdra byl předložen návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u stavebních pozemků, u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek v jednotlivých částech města Ústí nad orlicí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Návrh usnesení, odůvodnění návrhu, včetně znění otázky, je uvedeno v příloze.

 

Stanovisko Ing. Petry Brejšové, vedoucí finančního oboru městského úřadu k předloženému návrhu:
Ustanovení § 16a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí ukládá obci povinnost zasílat správci daně obecně závazné vyhlášky, které obec vydává v samostatné působnosti a které mají vliv na výši daňové povinnosti. Obecně závazná vyhláška vydaná obcí podle § 4 odst. 1 písm. v) a x), § 6, § 9 odst. 1 písm. w), § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitých věcí musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku v jednom vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti.

 

Schválení vyhlášky a její zaslání na finanční úřad, bude mít za důsledek změnu nastavení části informačního systému finanční správy. Je proto důležité vyhlášku zpracovat precizně a před jejím vydáním zajistit konzultaci s Odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a také s finanční správou. 


Současně je vhodné požádat finanční správu o výpočet finančního dopadu změny koeficientu do rozpočtu města. Tato informace může být důležitá pro rozhodování některých členů zastupitelstva města o nové vyhlášce.


Z výše uvedeného vyplývá, že v prosinci již není možné změnit koeficienty pro rok 2023. Koeficienty pro rok 2024 je možno změnit do konce měsíce září 2023. Proto je vhodnějším postupem vyhlášku kvalitně připravit a předložit ji k projednání na některém z příštích zasedání zastupitelstva.  
Díky tomu může být vyhláška předána ke zpracování finanční správě a zároveň bude předem konzultována s dozorovými orgány. Pro rozvážný postup mluví i skutečnost, že od 1. ledna 2021 došlo na základě zákona č. 609/2020 Sb. ke změně § 12 zákona o dani z nemovitých věcí, kterým se obce při stanovování koeficientu řídí.


Je tedy nezbytné aktualizovat stávající vyhlášku, nikoliv „zkopírovat“ stávající vyhlášku a změnit v ní pouze koeficient, ačkoli to může na první pohled takto jednoduše vypadat.
 

S ohledem na výše uvedené bude návrh předložen k projednání zastupitelstvu města v termínu nejpozději do 30. 6. 2023.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky (Veřejná)
Přizváni: