Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/1 - Složení slibu
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

složení slibu pana Mgr. Tomáše Nechvíla - člena Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Vzhledem k neúčasti pana Mgr. Tomáše Nechvíla na ustavujícím zasedání zastupitelstva města je skládán slib nově zvoleného zastupitele města na nejbližším dalším zasedání zastupitelstva města. 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Materiál obsahuje:
Přizváni: