Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

FIN/1 - Rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu
I. Zastupitelstvo města rozhoduje,

že od 01.01.2023 do doby schválení rozpočtu města na rok 2023 bude město Ústí nad Orlicí hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou definována v dokumentu Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí, dle přílohy tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit zveřejnění pravidel v daném termínu.

Termín: 22.12.2022

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:Projednáno v radě města dne 21.11.2022 usnesením č. 54/3/RM/2022.
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

 

 

 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předloženo ke schválení rozhodnutí o pravidlech rozpočtového provizoria na období od 1. ledna 2023 do doby, než bude schválen rozpočet města.

Navržené usnesení vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě, že město neschválí před 1. lednem rozpočtového roku rozpočet, je povinno schválit do konce roku pravidla rozpočtového provizoria, která jsou potřebná k zajištění plynulosti hospodaření do doby schválení rozpočtu na kalendářní rok. Tato pravidla rozpočtového provizoria stanovuje zastupitelstvo města.

Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí jsou schváleny zastupitelstvem. Přílohou zásad jsou Pravidla rozpočtového provizoria, na která odkazuje návrh usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Zásady tvorby a úprav.pdf (Veřejná)
Přizváni: