Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

FIN/2 - Rozpočtová opatření
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1.

v souvislosti s vývojem plnění příjmů rozpočtu rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují příjmy v závazných ukazatelích rozpočtu:

  • Parkovací automaty ve výši 500.000 Kč
  • Daň z příjmu fyzických osob - srážková ve výši 700.000 Kč
  • Daň z přidané hodnoty ve výši 11.000.000 Kč
  • Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 700.000 Kč
  • Daň z příjmů právnických osob ve výši 500.000 Kč
  • Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ve výši 300.000 Kč
  • Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci) ve výši 3.300.000 Kč
  • Daň z hazardních her - technické hry ve výši 50.000 Kč

a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Rezervy rozpočtu města ve výši 17.050.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9327 v příloze návrhu usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření uvedená v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 15.12.2022

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:Projednáno v radě města dne 5. 12. 2022 usnesením č. 127/5/RM/2022.
Vyjádření:

Rada města doporučila zastupitelstvu navržená rozpočtová opatření přijmout.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Navržená rozpočtová opatření reagují na pozitivní vývoj rozpočtu na straně příjmů a mají za cíl zejména deklarovat zastupitelstvu města pozitivní vývoj příjmů a s tím související lepší hospodářský výsledek, než bylo očekáváno.

Materiál obsahuje: Příloha - Rozpočtová opatření ke schválení ZM (Veřejná)
Přizváni: