Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

OSS/1 - Darovací smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu  mezi  Městem Ústí nad Orlicí, zastoupeným Petrem Hájkem, starostou města, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako dárcem, a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, zastoupeným Martinem Hodovalem DiS., ředitelem Úřadu OS ČČK, na základě plné moci, se sídlem Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00426261, jako obdarovaným, jejímž předmětem je automobil Ford Tourneo Custon L2, který bude sloužit k provozování Senior dopravy ČČK, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové
1.1.

vedoucí odboru sociálních služeb, administrativně zajistit podpisy a platnost smlouvy.

Termín: 16.12.2022

Předkladatel:Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel:Mgr. Ivana Nečekalová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 126/5/RM/2022 ze dne 5.12.2022.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor sociálních služeb předkládá zastupitelstvu města ke schválení Darovací smlouvu  mezi  Městem Ústí nad Orlicí, zastoupeným Petrem Hájkem, starostou města, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako dárcem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, zastoupeným Martinem Hodovalem, DiS., ředitelem Úřadu OS ČČK, na základě plné moci, se sídlem Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00426261, jako obdarovaným, jejímž předmětem je automobil Ford Tourneo Custon L2, který slouží k provozování Senior dopravy ČČK, dle přílohy k usnesení RM.

Automobil Ford Tourneo Custon L2 Město Ústí nad Orlicí obdrželo v roce 2016 darem od Nadace Charty 77 k provozování v rámci projektu TAXÍK MAXÍK. Účelem  tohoto projektu bylo provozování veřejné služby pro občany města Ústí nad Orlicí a občany nacházející se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, která zvyšuje mobilitu seniorů, osob se zdravotním postižením a dětí v tíživé životní situace. Součástí smlouvy byl závazek, že automobil bude město provozovat prostřednictvím třetí osoby po dobu nejméně 5 let. Automobil byl k tomuto účelu předán do výpůjčky Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže Ústí nad Orlicí, který již v našem regionu tuto službu poskytoval (Senior dopravu). Původní pětiletá lhůta uplynula 12.12.2021, závazek byl ze strany města Dodatkem č. 2 prodloužen ještě o jeden rok tj. do 12.12.2022.

Nyní je předkládaná Darovací smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, která stanovuje závazek, že Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí bude automobil využívat za účelem Senior dopravy po dobu dalších 5 let. Půjde o zvýhodněnou přepravní službu určenou pro dopravu a zajištění potřeb seniorů, osob se zdravotním postižením a rodičů s dětmi ze sociálních či zdravotních důvodů.

Při stanovení reprodukční ceny automobilu  520.000 Kč jsme vycházeli z informace autorizovaného servisu Ford. 

 

Materiál obsahuje: Příloha - Darovací smlouva (Veřejná)
Přizváni: