Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/10 - Volba předsedy a členů osadního výboru Kerhartice
I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu osadního výboru pro část města Kerhartice pana Ing. Martina Brodského a další členy uvedeného osadního výboru, a to Ing. Hanu Brodskou, Ing. Vladislava Fajta, Mgr. et Mgr. Hanu Hanusovou, Jaroslava Harapáta, Tomáše Johanidese a Ing. Milana Štěrbu.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh na předsedu, a členy osadního výboru, vznikl na veřejném zasedání výboru v průběhu 49. týdne a jejich jména jsou doplněna do návrhu usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Souhlasy (Veřejná)
Přizváni: