Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

TAJ/11 - Volba předsedy a členů osadního výboru Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov
I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu osadního výboru pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov paní Zuzanu Mačátovou a další členy uvedeného osadního výboru, a to Ing. Františka Berana, Mgr. Leonu Felgrovou, Radku Moravcovou, DiS., Josefa Pluskala, Bc. Vladimíra Procházku a Luboše Zachaře.


Předkladatel:Mgr. Gabriela Mánková
Zpracovatel:Bc. Gabriela Krátká, DiS., kancelář tajemníka
Materiál projednán:se starostou města Petrem Hájkem
Vyjádření:

souhlasím - Petr Hájek, starosta města

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Návrh na předsedu, a členy osadního výboru, vznikl na veřejném zasedání výboru v průběhu 47. týdne a jejich jména jsou doplněna do návrhu usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Souhlasy (Veřejná)
Přizváni: