Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického kraje v období od 29.05.2021 do 30.09.2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 29.05.2021 do 30.09.2021 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 20.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

administrativně zajistit podpisy smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 31.8.2021

Předkladatel:lic. Jaroslav Škarka
Zpracovatel:lic. Jaroslav Škarka, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 07.06.2021 usnesením č. 1960/93/RM/2021 a
ve finančním výboru dne 15.06.2021.
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, předkládá ke schválení Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti (cyklobusy) na části území Pardubického kraje v období od 29.05.2021 do 30.09.2021 a úhradě nákladů s tím spojených ve výši 20 000 Kč.

Město Ústí nad Orlicí finančně přispěje na provoz cyklobusů dle smlouvy, která je přílohou. V roce 2021 od konce května do konce září bude v Pardubickém kraji jezdit šest linek cyklobusů. Přímo města Ústí nad Orlicí se týkají tři linky (680948, 700949, 680017). Město Ústí nad Orlicí je začleněno do mapy cyklobusů a propagačních materiálů s tím spojených. Prezentaci projektu Cyklobusy do Orlických hor zajišťuje Euroregion Glacensis. Informace o provozu cyklobusů jsou zveřejněny na stránkách města.

Rada města doporučuje předloženou smlouvu schválit.

Materiál obsahuje: Příloha - Smlouva (Veřejná)
Příloha - Průvodní dopis (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád (Veřejná)
Příloha - Jízdní řád (Veřejná)
Příloha - Mapa (Veřejná)
Přizváni: