Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

FIN/2 - Návrh rozpočtových opatření
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1.

v souvislosti se zajištěním nákupu zařízení pro nový dům dětí a mládeže odborem rozvoje města rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli  Rezervy rozpočtu a zároveň se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Odvody příspěvkových organizací (Dům dětí a mládeže) ve výši 900.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9094 v příloze usnesení ZM.

2.

v souvislosti s připravovaným pronájmem budovy nového domu dětí a mládeže rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Příjmy z pronájmu nebytových prostor (dům dětí a mládeže) a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže ve výši 1.103.284 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9095 v příloze usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, realizovat schválená rozpočtová opatření.

Termín: 30.6.2021

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:v radě města dne 07.06.2021 - rada doporučila RO schválit, usnesení č.1962/93/RM/2021
s věcně příslušnými příkazci operací
ve finančním výboru dne 15.06.2021
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Navržená rozpočtová opatření jsou zdůvodněna v příloze k návrhu usnesení rady města.

Doplnění zdůvodnění:

  1. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže DUHA v posledních letech zlepšený hospodářský výsledek ukládala do rezervního fondu s tím, že jej následně použije na nákup zařízení do nové budovy. Protože zařízení nakoupilo město a bude ho příspěvkové organizaci pronajímat, bylo třeba převést část naspořených prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace městu. Příspěvková organizace proto převedla 900 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu a následně město nařídilo příspěvkové organizaci odvod z investičního fondu ve stejné výši. Finanční prostředky, které město od příspěvkové organizace obdrží, budou převedeny do rezervy. Zařízení domu dětí a mládeže bylo odborem rozvoje města rozpočtováno ve schváleném rozpočtu, není třeba posilovat rozpočet ORM.
  2. Znalec z oboru EKONOMIKA, odvětví Oceňování nemovitých věcí, na základě podkladů dodaných finančním odborem, odborem rozvoje města a odborem správy majetku města vypočítal roční nájemné, které bude městu hradit příspěvková organizace Dům dětí a mládeže DUHA na částku 3.309.853 Kč bez DPH. Příjem z nájemného bude rozpočtován v příjmech odboru správy majetku města, na straně výdajů bude třeba navýšit příspěvek zřizovatele pro předmětnou příspěvkovou organizaci v rozpočtu  odboru školství, kultury, cestovního ruchu a propagace. V roce 2021 se jedná o 4 měsíce - září až prosinec. V připravovanané nájemní smlouvě bude stanoven termín splatnosti nájemného na 20. den v aktuálním měsíci. Pro rok 2021 se jedná o částku 1.103.284 Kč. Navržené rozpočtové opatření je třeba realizovat před uzavřením nájemní smlouvy, aby ředitelka DDM podepisovala nájemní smlouvu, kterou má krytou aktualizovaným plánem nákladů a výnosů příspěvkové organizace. Poté, co budou provedeny výpočty nákladů na provoz příspěvkové organizace v nové budově se v případě, že bude potřeba navýšit příspěvek na provoz, připraví další rozpočtová opatření, k jejichž krytí bude použita rezerva. Na těchto výpočtech se v současné době pracuje.
Materiál obsahuje: Příloha - FIN2_rozpoctove_opatreni.pdf (Veřejná)
Přizváni: