Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

FIN/1 - Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2020
I. Zastupitelstvo města souhlasí

s celoročním hospodařením města v roce 2020, a to bez výhrad.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
1.

závěrečný účet města včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2020 dle přílohy k zápisu ze ZM.

2.

účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.

III. Zastupitelstvo města rozhoduje

o přijetí opatření k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření dle Informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí nad Orlicí v příloze k zápisu ZM.

IV. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zveřejnit závěrečný účet města.

Termín: 30.6.2021
1.2.

vedoucí finančního odboru, odeslat Informaci o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí nad Orlicí.

Termín: 30.6.2021

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:v radě města dne 24.05.2021 - rada doporučila schválit, usnesení 1932/92/RM/2021
ve finančním výboru dne 15.06.2021
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

Závěrečný účet je předkládán v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku musí být po ukončení kalendářního roku souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, který je společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok předkládán postupně k projednání v radě města, ve finančním výboru a následně v zastupitelstvu města. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
Na základě předložených materiálů mohou členové zastupitelstva města zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob.
Schvalovat závěrečný účet je vyhrazeno zastupitelstvu města podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Z přiložených materiálů vyplývá, že je možno zastupitelstvu města doporučit schválení závěrečného účtu bez výhrad.

Zastupitelstvu se letos nenavrhuje převést 20 % ze zisku lesního hospodářství do Fondu rozvoje lesního hospodářství, protože hospdářský výsledek v oblasti hospodaření s lesním majetkem byl záporný - ztráta.

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne 31.05.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - FIN_1_Zaverecny ucet zverejneny navrh.pdf (Veřejná)
Přizváni: