Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/3 - Návrh na udělení ocenění Cena města Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města uděluje

ocenění Cena města Ústí nad Orlicí, včetně finančního daru ve výši 5.000 Kč:

panu Karlu Petrovi, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za celoživotní přínos v oblasti kulturního dění ve městě (loutkové a ochotnické divadlo).

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP organizačně zajistit předání ocenění dle bodu I. tohoto usnesení na slavnostním večeru města.

Termín: 29.10.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v komisi kulturní dne 17.5.2021
v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

návrh na ocenění byl kulturní komisí doporučen

rada města vzala nominaci na vědomí a doporučuje poskytnutí daru - viz usnesení č. 1952/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souladu se schváleným Statutem pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí předkládá odbor ŠKCP zastupitelstvu města k projednání nominaci na ocenění Cena města Ústí nad Orlicí.

Nominace byla dne 17.5.2021 projednána v kulturní komisi. Návrh na udělení tohoto ocenění byl kulturní komisí doporučen.

Oceněnému je navrhováno, stejně jako v předchozích letech, poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč.

Nominace, včetně zdůvodnění, je uvedena v příloze usnesení.

 

 

Materiál obsahuje: Příloha - Nominace na Cenu města_Petr_anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: