Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1198/33 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
I. Zastupitelstvo města schvaluje

žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1198/33 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec, která je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem vyřešení vlastnictví k pozemku, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zahájit s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových úkony spojené s převodem pozemku, dle bodu I. tohoto návrhu.

Termín: 30.6.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Procházková, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Projednáno v Radě města dne 14.6.2021, usnesení č.1982/94/RM/2021.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Majetkoprávní odbor předkládá  žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1198/33 - ostatní plocha o výměře 55 m2 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Knapovec, která vznikla na základě geometrického plánu, rozdělením p.p.č. 1198/20 - ostatní plocha o výměře 200 m2. Pozemek se nachází pod komunikací v Knapovci a je ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemková parcela č.1198/33 je místní komunikace s asfaltovým povrchem.  Převod se realizuje za účelem oprav a údržby tohoto pozemku městem.

Materiál obsahuje: Příloha - katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - katastrální mapa 1 (Veřejná)
Příloha - vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - geometrický plán (Veřejná)
Přizváni: