Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

MPO/2 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku mezi městem Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako převodcem, jejímž předmětem je bezúplatný převod budovy bez čp/če na st.p.č. 139 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Kolomé
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, zajistit podpis smlouvy o bezúplatném převodu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle bodu I. tohoto návrhu.

Termín: 30.6.2021

Předkladatel:Bc. Jana Kolomá
Zpracovatel:Eva Procházková, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Projednáno v radě města dne 14.6.2021, usnesení č.1983/94/RM/2021.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Majetkoprávní odbor předkládá smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, jejímž předmětem je bezúplatný převod budovy bez čp/če na st.p.č. 139 (vlastníkem stavební parcely je město) v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty. Budova bývalé márnice se nachází na hřbitově v Hylvátech a je ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převod se realizuje z důvodu plánovaného záměru s touto budovou.

Materiál obsahuje: Příloha - katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - smlouva o bezúplatném převodu (Veřejná)
Příloha - foto 1 (Veřejná)
Příloha - foto 2 (Veřejná)
Příloha - foto 3 (Veřejná)
Příloha - foto 4 (Veřejná)
Příloha - foto 5 (Veřejná)
Přizváni: