Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/12 - Revokace usnesení č. 350/14/ZM/2021
I. Zastupitelstvo města revokuje

usnesení č. 350/14/ZM/2021 ze dne 19. 4. 2021, kterým bylo schváleno poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1272, IČO 26573466, ve výši 40.000 Kč na projekt MFF Jeden svět Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP informovat SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí o revokaci usnesení dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 15.7.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 24.5.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

rada města souhlasí - viz usnesení č. 1927/92/RM/2021 ze dne 24.5.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor ŠKCP předkládá návrh na revokaci usnesení zastupitelstva č. 350/14/ZM/2021 ze dne 19.4.2021, neboť spolek SPOUSTI podal zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na projekt MFF Jeden svět Ústí nad Orlicí.

Usnesením zastupitelstva č. 350/14/ZM/2021 ze dne 19.4.2021 byla schválena dotace SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2021 na projekt MFF Jeden svět Ústí nad Orlicí ve výši 40.000 Kč.

Z důvodu epidemie koronaviru a souvisejících mimořádných opatření by nebylo možné realizovat festival Jeden svět Ústí nad Orlicí 2021 v tradiční podobě, tj. v podobě dle projektu  v žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu. Spolek SPOUSTI se rozhodl změnit podobu a rozsah akce významným způsobem a  podal žádost o zpětvzetí žádosti na původní projekt (dříve, než byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a vyplacena částka dotace). Současně spolek podal novou žádost - o individuální dotaci ve výši 15.000 Kč na projekt "MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí - Jeden svět online a Jeden svět outdoor" (došlo k transformaci festivalu na dva menší útvary. Prvním je Jeden svět 2021 online, následovaný druhým festivalem Jeden svět 2021 ve venkovním prostředí).

Rada města Ústí nad Orlicí dne 24.5.2021 usnesením č. 1927/92/RM/2021 schválila spolku SPOUSTI poskytnutí individuální dotace na projekt "MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí - Jeden svět online a Jeden svět outdoor" ve výši 15.000 Kč.

 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace _anonymizovaná (Veřejná)
Přizváni: