Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 21.6.2021

OŠKCP/15 - Program regenerace MPZ na rok 2021 - dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 37196/2021 OPP ze dne 28. 05. 2021 v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2021 poskytnutí účelové finanční dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČO 47501103, Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, ve výši 1.211.132 Kč dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2021, kterým se zvyšují příjmy v závazném ukazateli Dotace přijaté a zároveň se zvyšují výdaje v závazném ukazateli Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ ve výši 1.165.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9115 v příloze usnesení ZM.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Lucii Felgrové
1.1.

vedoucí odboru ŠKCP zajistit poskytnutí schválené finanční dotace dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 30.7.2021

2. Ing. Petře Brejšové
2.1.

vedoucí finančního odboru realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 2.7.2021

Předkladatel:Ing. Lucie Felgrová
Zpracovatel:Ing. Lucie Felgrová, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 7.6.2021
ve finančním výboru dne 15.6.2021
Vyjádření:

rada města doporučuje schválit - viz usnesení č. 1959/93/RM/2021 ze dne 7.6.2021

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 obdrželo město Ústí nad Orlicí dotaci ve výši 1.165.000 Kč. Uvedeným rozhodnutím je tato dotace navýšena o povinný podíl města, který činí 46.132 Kč. 

Dotace je určena Římskokatolické církvi v Ústí nad Orlicí na II. etapu obnovy vnějšího pláště - restaurování kamenných prvků a opravu fasády průčelí kostela a další související práce na objektu Kostela Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí v celkové výši 1.211.132 Kč.

Poskytnutí dotace žadateli dle rozpisu Rozhodnutí musí být schváleno zastupitelstvem města. Ke schválení je předložena smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtových prostředků města (spolufinancování města bylo schváleno ZM dne 19.04.2021 usnesením č. 353/14/ZM/2021).

Současně je ke schválení předkládáno rozpočtové opatření, kterým je do rozpočtu města přijata dotace ve výši 1.165.000 Kč z Ministerstva kultury ČR.

 

Materiál obsahuje: Příloha - Rozhodnuti_dotace_regenerace_2021 (Veřejná)
Příloha - Rozpis_dotace_regenerace_2021_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Smlouva_dotace_regenerace_2021_anonymizovaná (Veřejná)
Příloha - Rozpočtové opatření (Veřejná)
Přizváni: